Política de compres

Vostè està formalitzant una transacció comercial amb l’ASSOCIACIÓ D’EDITORS EN LLENGUA CATALANA (D’ara endavant L’ORGANITZADOR) amb CIF G-08.880.148 domiciliada al Carrer València, 279, 1r, 08009 de Barcelona. Pot posar-se en contacte amb la nostra entitat en l’e-mail info@lasetmana.cat o itineraris@lassetmana.cat en horari d’oficina per a atendre el públic.

L’ASSOCIACIÓ D’EDITORS EN LLENGUA CATALANA, com a responsable d’aquest lloc web i de conformitat amb el que disposa el RGPD, la resta de normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades de caràcter personal.

La venda d’itineraris implica l’acceptació de les condicions generals en el moment de la compra. Les següents condicions de compravenda tenen com a finalitat establir els termes i explicar els detalls de l’operació de compra d’itineraris per part d’usuaris que procedeixin a l’adquisició per aquesta via, així com els drets i obligacions inherents a la /as entrada/s objecte de compra.

1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS

L’ORGANITZADOR ofereix a qualsevol persona interessada la possibilitat d’adquirir itineraris a través d’Internet per a assistir a les diferents rutes literàries que organitzi. Els usuaris d’Internet que accedeixin al web de l’ORGANITZADOR i, concretament, a aquesta secció de compravenda d’itineraris, assumeixen voluntàriament i s’obliguen a respectar als termes i condicions del contracte de compravenda, als quals se sotmeten, i que s’exposen a continuació.

2. FORMALITZACIÓ DE LA COMPRAVENDA

Des del moment en què l’usuari cursa l’ordre de compra d’un o més itineraris serà nomenat “comprador”, i quedarà obligat com a tal davant de l’ORGANITZADOR que tindrà la condició de venedor. La compra realitzada a través d’Internet pel COMPRADOR o que hagi estat rebuda per l’ORGANITZADOR té caràcter contractual vinculant.
El COMPRADOR ha d’emplenar correctament i per complet les dades que se li requereixen i es compromet a no introduir dades de tercers. La recepció de l’ordre de compra serà confirmada per l’ORGANITZADOR, per correu electrònic o per altres mitjans sense demora, i des d’aquest moment quedarà perfeccionada la compravenda i obligades totes dues parts al compliment dels acords.

3. CONDICIONS GENERALS QUE REGEIXEN LA COMPRAVENDA D’ENTRADES A través D’AQUEST SITE

L’adquisició de l’itinerari representa l’acceptació, per part del COMPRADOR, de les següents Condicions Generals:

A) L’itinerari disposa de diferents mesures de seguretat. Pel que, L’ORGANITZADOR no garanteix l’autenticitat si no ha estat adquirida en algun dels punts oficials de venda. Tota entrada esmenada, trencada, sospitosa de falsificació o adquirida il·lícitament autoritzarà l’Organització a privar l’accés al seu portador. En aquests casos, si no se li permet l’accés al recinte, l’Organització declina tota responsabilitat. És condició per a l’admissió disposar de l’entrada completa i en bon estat. L’entrada s’ha de conservar fins a la sortida del recinte.

B) El major nom d’entrades, el preu i ubicació d’aquestes, serà triat pel comprador en el procés de compra i no podrà modificar una vegada formalitzada.

C) La compra d’itineraris a través del web oficial de l’ORGANITZADOR disposa del servei d’impressió el qual permet (i) imprimir l’itinerari en el mateix moment de finalització del procés de compra (descarregant un arxiu pdf) o bé, (ii) desar l’arxiu a l’ordinador per a la posterior impressió. En situacions excepcionals, per motius tècnics i / o de seguretat, el servei d’impressió d’itineraris podria estar desactivat, en aquest cas, el COMPRADOR haurà de presentar en el punt de trobada de l’activitat, amb una antelació mínima d’1 hora abans de la ruta literària, per a la recollida de l’itinerari. Per a procedir a la recollida, el COMPRADOR haurà de presentar al punt d’informació o al punt de trobada:
* La targeta de crèdit / dèbit amb la qual va realitzar la compra.
* El DNI / passaport del titular de la targeta de crèdit / dèbit
* El resguard de l’operació de compra (Confirmació de compra) enviat per correu electrònic.

D) L’usuari disposarà d’un termini de 14 (catorze) dies naturals des de la compra per a desistir, podent en tal caso recuperar les sumes abonades. L’exercici de tal dret de desistiment no requerirà requisit o cap condició. I podrà efectuar-se mitjançant qualsevol mitjà admès en Dret, podent en el menester utilitzar-se el formulari al qual s’accedeix a través del següent enllaç. No serà aplicable cap de les excepcions al dret de desistiment contemplades per l’article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, no sent aplicables a la contractació d’esdeveniments aquí en objecte. Una vegada transcorregut el referit termini únicament es canviarà o es retornarà l’import en cas de cancel·lació de l’esdeveniment. En qualsevol cas de devolució, l’ORGANITZADOR únicament reemborsarà l’import de l’entrada no sent responsable de qualsevol altra despesa com, exemple i amb caràcter merament enunciatiu, hotels, viatges, menjars, dietes, etc. La impossibilitat del COMPRADOR d’assistir a la ruta literària per causes alienes a l’ORGANITZADOR i / o l’error a realitzar l’adquisició no seran motius vàlids per a sol·licitar la devolució de l’import del preu de les entrades.

E) L’ORGANITZADOR es reserva tots els drets d’imatge i de propietat intel·lectual de l’espectacle. El portador de l’entrada reconeix que podrà aparèixer en imatges preses durant el transcurs de l’activitat per a diferents mitjans per a la seva posterior difusió informativa o promocional, i autoritza aquest ús.

Si hi ha vídeo vigilància en l’accés l’informem que la seva imatge passarà a formar part d’un fitxer en el qual l’organitzador és responsable amb la finalitat de control d’accessos i seguretat de l’esdeveniment, així com resolució de qualsevol incidència. Té dret a exercir respecte el seu tractament de les seves dades el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a aquests davant l’organitzador de l’esdeveniment.

5. ÚS DE LES ENTRADES ADQUIRIDES

A) La / s entrada / s adquirides en aquest web han de ser custodiades fins al dia de l’esdeveniment com si fos diners en metàl·lic. El COMPRADOR de l’entrada o la persona a qui es personalitza l’entrada, assumeix tota la responsabilitat en cas de duplicitat, fotocòpia o falsificació d’aquesta, perdent tots els drets que aquesta li atorga per a poder accedir al recinte.

B) L’ORGANITZADOR no es fa responsable de cap pèrdua o robatori d’entrades. Així com tampoc de cap pertinència personal.

C) L’adquisició d’entrades no atorga al COMPRADOR el dret a utilitzar la mateixa, o el seu contingut, amb finalitats publicitàries, de màrqueting o de promoció, (inclosos els concursos, regals i sortejos), si no és amb consentiment exprés i escrit de l’ORGANITZADOR. L’incompliment d’aquesta prohibició legitimarà a l’ORGANITZADOR per la inutilització de la / s entrada / s i l’inici de totes les accions legals que consideri oportunes per a la reclamació de danys i perjudicis que aquesta conducta hagi pogut ocasionar a l’ORGANITZADOR.

6. DADES PERSONALS I POLÍTICA DE PRIVACITAT

El titular i responsable del tractament en els termes de les Lleis de protecció de dades aplicables i, en concret, del Reglament 2016/679 Europeu de Protecció de Dades Personals (RGPD), és l’ASSOCIACIÓ D’EDITORS EN LLENGUA CATALANA amb domicili al carrer València 279, 1r, 08009 de Barcelona amb NIF G08880148. Tel. +34 932155091.

7. POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ

En cas d’anul·lació de l’itinerari:
a) per motius de l’organització, podeu optar per:
1) Seleccionar un altre itinerari
2) Demanar que us retornin els diners

b) En cas de no poder assistir a la ruta per motius personals NO es retornarà l’import pagat. Podeu optar per:
1) Seleccionar un altre itinerari
2) Demanar un val per l’import pagat de l’itinerari, que podrà ser descomptat per la compra de qualsevol llibre a La Setmana

En tots els casos ens haureu d’enviar un correu a itineraris@lasetmana.cat per poder realitzar-vos les gestions necessàries

Més informació itineraris@lasetmana.cat

Inscrit al Registre de la Dirección General de Empleo, de la Subdirección General de Programación y Actuación Administrativa; del Ministerio de Empleo y Seguridad social amb el número de dipòsit 1436.

L’ASSOCIACIÓ D’EDITORS EN LLENGUA CATALANA l’informarà sempre sobre quines dades són necessàries pel compliment de les finalitats que més endavant es detallen. Tothom qui intervingui en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a qui els hagin estat comunicades -si és el cas i en virtut de la corresponent autorització conferida expressament per vostè- estan obligades a observar el secret professional i adoptaran els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades i per tal de procurar el corresponent nivell de seguretat dels tractaments duts a terme per l’ASSOCIACIÓ D’EDITORS EN LLENGUA CATALANA segons la naturalesa de les dades facilitades per vostè a través d’aquest lloc web.

No obstant això, se li adverteix i se li informa que les mesures tècniques no són infal·libles ni inexpugnables, motiu pel qual, l’ASSOCIACIÓ D’EDITORS EN LLENGUA CATALANA no serà responsable d’aquestes pràctiques ni de les seves conseqüències, especialment, de la presència de virus o altres elements o bé dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la presència de virus, a la connexió o la descàrrega per vostè. de continguts des del lloc web que causin alteracions en els sistemes informàtics (hardware i software).

Categories
La Setmana. Moll de la Fusta, Barcelona. Del 8 al 17 de setembre de 2023
This is default text for notification bar